Hva er en ringvirkningsanalyse?

En ringvirkningsanalyse gir informasjon om omfanget av den økonomiske aktiviteten i en virksomhet eller næring, og hvordan dette sprer seg utover i økonomien.

Direkte virkninger

Direkte virkninger er sysselsettingen og verdiskapingen som skjer direkte i landbrukssamvirkene.

Indirekte virkninger

Indirekte virkninger er verdiskaping og sysselsetting som skjer hos landbrukssamvirkenes underleverandører som følge av landbrukssamvirkenes samhandling med leverandørene.

Konsumergenererte ringvirkninger

Konsumgenererte virkninger er verdiskaping og sysselsetting som følger av lønnsinntekter, eierinntekter og skatteinntekter fra både de direkte og de indirekte virkningene.

Verdiskaping

Verdiskapingen i en næring er summen av virksomhetenes omsetning fratrukket kjøp av varer og tjenester. Med andre ord, er det den verdien næringen skaper selv.

Sysselsetting

I denne analysen måles sysselsetting i antall årsverk.

Skatter og avgifter

Tallet for skatter og avgifter viser hvor mye skatter og avgifter som genereres som følge av landbrukssamvirkenes virksomhet.